pondělí 25. října 2021

Svědomí


„Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.“ ( Jan Hus)

Já jako občan této republiky odmítám na základě listiny o lidských právech se podílet na této genocidě národa jménem Covid.

 

Mé svobodné myšlení a zdravý rozum mi nedovoluje lhát. Nemíním se postavit ke všem ustrašeným a zmanipulovaným občanům, kterým se na jejich psychickém a zdravotním stavu podepsali naše média, politici, lékaři, učitelé a ostatní lidé, kteří pod rouškami ztratili svůj zdravý rozum, a hlavně své svědomí.

Jsem v souladu se svou vlastní duší a nenechám si zmanipulovat ani svou mysl. Mé svědomí mi říká, že mám bránit své vlastní zdraví, děti a vnoučata. Jsem žena, matka a babička a dovoluji si postavit se na odpor tomuto režimu. Na tuto zemi jsme sem přišli všichni jako sobě rovné bytosti. Mé morální svědomí, zdravá sebeláska a sebe-hodnota mi nedovoluje se nad někoho povyšovat, nikoho ponižovat a hlavně, nenechat ponižovat ani sebe sama. Ráda bych se svým vnoučatům podívala čestně do očí, až se budou jednou ptát. „babičko, co jsi dělala, když nám brali naše práva, svobodu a zdraví“.

Apeluji na ostatní rodiče, prarodiče, a hlavně otce a dědy. Nedejte si vzít svůj vlastní rozum. Nekrmte manipulátory energií vlastního strachu. Postavte se na odpor tomuto Covid fašismu, jako to udělali vaši dědové (ty ještě na to měli koule). Zachraňte budoucnost našich dětí, ať mohou žít i oni bez strachu, manipulace, v lásce a nikdo jim neničí zdraví experimentálními injekcemi. Teď už je to na každém z nás. Až se budete vracet zpět z této mise jménem Život, tak si neponese sebou svůj majetek, tituly, své postavení a peníze, ale jen svoji duši a svědomí. Nenechte si ji prosím vzít.

JG💓

 

Článek 15 odst. 1 Listiny každému zaručuje svobodu myšlenísvědomí a náboženského vyznání včetně práva každého změnit své náboženství nebo víru, popřípadě být bez náboženského vyznání. Tato práva mají absolutní charakter v tom smyslu, že nikdo nemůže být podroben takovému opatření, jehož cílem je změna procesu a způsobu myšlení, nikoho nelze nutit, aby změnil svoje myšlení, náboženské vyznání nebo víru.

 Při jejich ochraně se jedná o respektování vnitřního rozměru těchto práv, který vylučuje jakýkoliv nátlak nebo ovlivňování myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Tato práva v důsledku jejich absolutního charakteru není proto možné omezovat zákonem.[92] Odstavec dva zakotvuje svobodu vědeckého bádání a umělecké tvorby, což je zvláštní forma svobody projevu.[93] Odstavec třetí stanovuje, že nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo vyznáním.[94] Do roku 2004, odkdy již není branná povinnost realizována zejména prostřednictvím prezenční vojenské služby, bylo možné odmítnout výkon základní vojenské služby písemným odůvodněným prohlášením. Toto prohlášení nebylo nikým nijak přezkoumáváno co do správnosti a odůvodněnosti obsahu.[95]

Principy čl. 15 jsou dále rozvedeny v článku 16 Listiny.[96] Na rozdíl od svobody svědomí a náboženského vyznání, u níž Listina výslovně nestanoví žádné podmínky pro její omezení, lze svobodu výkonu náboženství nebo víry omezit zákonem z uvedených důvodů. Podle čl. 16 Listiny má každý právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.[97] Článek 16 odst. 2 upravuje autonomii církví a náboženských společností.[98]

 Žádné komentáře:

Okomentovat